Vyznaj svoju vinu 2

Týždeň 41 - evanjelizačný kalendár 2018 - napísal Jaroslav Beňo


Vtedy som Ti vyznal svoj hriech a nezastrel som svoju vinu. Riekol som: Vyznám Hospodinovi svoje priestupky! A Ty si odpustil vinu môjho hriechu. Žalm 32/5

Znovu sa vraciame k elementárnej teda základnej veci, ktorú ako ľudia všeobecne musíme spraviť, aby sme mohli dôjsť odpustenia. Nemôžeme ignorovať, nemôžeme si zatvárať oči pre svojim vlastným hriechom.

Od narodenia robíme zlé veci. Od narodenia hrešíme voči Bohu a tých hriechov sa len kopí a kopí - a nemáme žiadne lopatu dobrých skutkov, ktorá by z hromady hriechu vedela niečo odstrániť. Také čosi neexistuje.

My ale máme možnosť kajať sa. Pred Bohom nič nezakryť, nič. Všetko, čo len vieme treba vyznať. Samozrejme nie všetky hriechy vieme vymenovať - ale máme prosiť Boha o odpustenie všetkých našich vín, vedomých, či nevedomých. A ak vieme o nejakom hriechu, nemáme ho zamlčovať.

Žalmista vo verši na začiatku píše, že vyznal svoj hriech - nezamlčal Ho , ale vyznal hriech - vyznal Bohu Jahvemu-Hospodinovi svoj hriech. A veril, že mu Boh aj odpustil.

Prosím vyznaj svoje viny v úprimnosti srdca a ver, že ti Boh odpustil.
2122 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/41-18-vyznaj-svoju-vinu-2