Ľud kričal: Ukrižuj Ho!

Týždeň 24 - evanjelizačný kalendár 2018 - napísal Jaroslav Beňo


Tu niektorí začali pľuvať na Neho a zakryjúc Mu tvár, bili Ho po hlave ... Pilát vedel, že Ho veľkňazi vydali zo závisti. ... A čo zlé urobil? Ale oni ešte väčšmi kričali: Ukrižuj Ho! ... Ježiša dal zbičovať a vydal Ho, aby Ho ukrižovali. ...Trstinou Ho bili po hlave, pľuvali na Neho, ... Mk 14/65a, 15/10,14b,15b,19

Dobrovoľne

Pán Ježiš bol od počiatku – On je Slovo – On je Boh. Na svet bol poslaný ako Boží jednorodený syn. Svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Fil 2/6-8. A tento Boží syn sa dobrovoľne vzdal svojho života. On vedel, čo Ho na tomto svete čaká. Ponižovanie a nakoniec smrť. Ó, aká to smrť. Kto z nás by to podstúpil dobrovoľne?

Pán Ježiš od počiatku vedel, kto Ho zradí. Vedel, prečo Ho budú chcieť zabiť. Vedel, ako umrie, a aj tak to podstúpil dobrovoľne.

Prečo Ho chceli zabiť? A kto Ho chcel zabiť?

Pán Ježiš kráčal a vyučoval medzi bežným ľudom, ale aj v synagógach, teda na miestach, kde sa stretával vyvolený národ na vyučovaní. Farizeji, zákonníci a sadukaji – toto boli skupiny ľudí, ktorí sa považovali za autority nad ľudom. Oni vytvárali a vyučovali zákony a príkazy.

Pán Ježiš, keď medzi nich prišiel, tak im vravel pravdu – na základe toho, čo mu vravel Otec nebeský. Nazval ich vreteničím plemenom. Chceli Ho podchytiť v reči. Chceli Ho pokúšať. No nepodarilo sa im to – lebo On bol od Boha – hovoril to, čo Boh chce, a teda Ho nemohli dostihnúť v reči a nachytať Ho. Oni Ho ale stále osočovali, škrípali zubami, zúrili a chceli Ho zabiť. Pán Ježiš im povedal v Mk 7,6-8: Dobre prorokoval o vás, pokrytcoch, Izaiáš, ako je napísané: Tento ľud ctí ma perami, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa; darmo ma však uctievajú, keď ľudským príkazom učia ako učeniam (Božím). Opustili ste prikázanie Božie a pridŕžate sa podania ľudského. Oni túto pravdu nedokázali zniesť, chceli Ho zabiť.A čo v našich kresťanských cirkvách?

Keď si tieto pasáže z Biblie čítam a rozmýšľam nad tým, tak si nemôžem pomôcť, ale je to ako v terajších kresťanských cirkvách. Máme tu autority – kňazov, farárov, pápežov, papov, biskupov, arcibiskupov a neviem koho ešte. Vymýšľame si tu vlastné zákony a prikázania – prikázané sviatky, prikázané obrady, falošné učenia, iné cesty k Bohu než Krista. Máme vlastné teologické prídavky a tradície, ktoré pridávajú k Biblii Božiemu slovu nové veci. Aj tu sa hľadá ľudská sláva a nie Božia. Nemyslíte? Nie je vám to povedomé ako za čias Pána Ježiša v židovstve? Mne áno.Čo by sme spravili s Pánom Ježišom my?

Skúste si predstaviť, že by Pán Ježiš prišiel do kresťanských cirkví, tak ako prišiel do židovského národu. Nebolo by to také isté? Neobraňovali by sme si svoje stáročné náuky a tradíciu? Neobraňovali by sme si svoje autority a obrady? Neobraňovali by sme si svoj spôsob života? Nechceli by sme sa aj my zbaviť takéhoto indivídua, ktorý príde a začne nám tu prekrúcať náš spôsob života? Ktorý nám vraví, čo robíme zle? Ktorý nám ukazuje, že sa spoliehame na zlé veci? Skúsme porozmýšľať.Ľud kričal: Ukrižuj Ho!

Keď bol Pán Ježiš súdený, Pilát na ňom nenašiel žiadnu vinu. Chcel Ho prepustiť, ale ľud kričal. Ľud sa búril. Kričali: Ukrižuj Ho! Pilát sa podvolil a nebol v tom nevinne – On ho dal zbičovať a ukrižovať – a pomedzi to Pána Ježiša Krista zneucťovali – bili a pľuvali na Neho.Baránok Boží

Tento Kristus, ktorý prišiel, aby sme mohli mať večný život, tak tento v mukách umrel na kríži. Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Takto On umrel pre naše viny. Nevinný zaplatil životom za nás vinných. Takúto obrovskú obeť priniesol. My si to hádam ani nevieme plne uvedomiť.

Výzva

Uvedomuješ si, že si v Božích očiach hriešny? Uvedomuješ si, že len jedno prekročenie Božieho prikázania ťa odsúdilo do zatratenia? Dúfam, že áno. A ak áno a chceš tento stav zvrátiť, tak je tu skvelá správa. Môžeš. Boh ti ponúka možnosť. Ty, ak chceš získať večný život, tak sa kajaj, pros o odpustenie svojich vín a hriechov. Vlož svoju dôveru do Pána Ježiša Krista. Nasleduj Ho. Ver v Neho!

Takto získaš nový život a potom aj ten večný. Boh ti ponúka život, skutočný život s Bohom, so živým Bohom. Nie s niečím neprítomným neexistujúcim. Už nebudeš žiť ako doteraz – Bez Boha. Bez Boha vlastne žiješ v duchovnej smrti. Lebo síce naoko existuješ, dýchaš, chodíš, ale v Božích očiach si mŕtvy. Tvoje hriechy nie sú prikryté. My potrebujeme teda Krista, tak k nemu vykroč, neváhaj.


2115 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/24-18-lud-krical-ukrizuj-ho