Upevnení v Kristovi

Týždeň 36 - evanjelizačný kalendár 2018 - napísal Jaroslav Beňo


Boh je Ten, ktorý nás upevňuje s vami pre Krista; On nás aj pomazal, On nás aj zapečatil a dal nám do sŕdc závdavok Ducha. 2 Kor 1/21-22

Existujú tu takzvané medziľudské vzťahy. Tieto vzťahy sa týkajú každodenného spolužitia ľudí a ako kresťania sa im taktiež nevyhneme a ani nemáme vyhýbať. Naše vzťahy sa vyvíjajú a sú závislé od toho ako sa k sebe správame, ako si „sadneme“ a podobne.

No my kresťania máme niečo, čo svet nemá. Niečo, čo nás spája aj keď za sebou nemáme dlhé spolužitie. Ak sa stretneš s inými kresťanmi, ktorý majú biblicky založenú vieru, tak to proste cítiš. Hneď si v tejto veci rozumiete. Rozumiete si v otázkach viery a na otázky života máte podobné názory. Je to proste niečo úžasné. A ak si sadnete aj po povahovej stránke a stránke záľub, tak je to ešte lepšie .

A toto puto, nie je z nás – je to z Boha – lebo On nás upevňuje s inými ľuďmi – On vytvára to spojenie, On upevňuje vzťahy. Jednoducho – vďaka Bohu za všetko.

V Roháčkovom preklade je tento verš napísaný, že Boh nás upevňuje v Kristovi – teda pre a v Kristovi – nie pre svet, nie pre smilstvo, nie pre neveru, nie pre falošnú vieru, nie pre modloslužbu – ale pre Krista a v Kristovi nás Boh upevňuje.

A Boh nás pre Krista a v Kristovi aj pomazáva, dáva nám dobré veci – pre nás dobré veci, aj keď tomu možno nerozumieme. A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro. Rim 8/28.

Boh nás aj zapečatil, spravil s nami novú zmluvu, vierou v Krista a Jeho obeťou sa nám dostáva spasenia. Boh nám prejavil a prejavuje obrovskú milosť.

Boh nám dal do sŕdc závdavok Ducha. Ducha s veľkým D – to je Boží Duch alebo aj inak povedané Duch Svätý. Dôležité je vedieť, že je to dar – nie je to niečo čo si privoláme. Je to jednoducho Boží dar. Slovo závdavok v slovníku má význam: suma vyplatená vopred na zaistenie dodržania kúpnej zmluvy – nevedel som, čo toto slovo znamená, tak som si to vyhľadal. Teda ak nám Boh darúva Ducha Svätého, je to aj preto, aby sme mali istotu večného života.Ja som Jaro, a my sa vidíme – počujeme ak Boh dá nabudúce.

Buďte s Bohom.


2123 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/36-18-upevneni-v-kristovi