Aká je tvoja viera?

Týždeň 35 - evanjelizačný kalendár 2018 - napísal Jaroslav Beňo


On je obeťou zmierenia za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Podľa toho vieme, že sme Ho poznali, keď zachovávame Jeho prikázania. Kto hovorí: Poznám Ho, ale nezachováva Jeho prikázania, je klamár a niet v ňom pravdy. Ale kto zachováva Jeho slovo, v tom sa Božia láska stala naozaj dokonalou. A podľa toho poznávame, že sme v Ňom. 1Jn 2:2-5b

Aj diabol verí, že Pán Ježiš Kristus existuje ale sa bojí. (Jk 2/19) Teda ak vravíš, že veríš v Ježiša, tak si spomeň, že aj diabol verí. V čom sa ale líši tvoja viera od diablovej viery? Popremýšľaj.

Z veršov, čo sme čítali na začiatku je jasné, že musíme zachovávať Jeho prikázania. Teda ak vravíš, že v Neho (v Pána Ježiša Krista) veríš, tak máš zachovávať Jeho prikázania. Tak sa má naša viera odlišovať od diablovej.

Ak ale vravíš, že Ho poznáš, ale nezachovávaš Jeho vôľu – a možno Jeho vôľu ani nepoznáš – tak si klamár – ak by som ja nezachovával Jeho vôľu – tak by som bol klamár.

Tu nevravím o 100% dodržiavaní Jeho vôle – toho nie sme schopný – hrešíme – činíme proti Jeho vôli. Ale náš postoj má byť, že verím a chcem zachovávať Jeho prikázania – odovzdal som Mu svoj život a túžim po tom, aby ho On sám riadil. A ak zlyhám, tak to mám úprimne vyznať a prosiť Boha - Pána Ježiša Krista o odpustenie.

Ale aby sme sa len nesužovali s tým, že sme hriešny, tak máme povzbudenie svojej viery. Ak miluješ Pána Ježiša Krista, veríš že zomrel za tvoje viny a snažíš sa zachovávať Jeho vôľu ako najlepšie vieš, ak zhrešíš a nezamlčuješ to, ale vyznávaš svoju vinu, tak podľa toho poznávaš, že si naozaj v Ňom.Ja som Jaro a my sa vidíme/počujeme ak Boh dá nabudúce.

Buďte s Bohom.


2044 Zdieľaj: http://evanjelizacnykalendar.sk/Zamyslenie/35-18-aka-je-tvoja-viera